Member

Staff

Professor Takaharu Okajima

 

Associate Professor (Nitobe School) Kaori Kuribayashi-Shigetomi

 

Secretarial Assistant Hiroko Sato

 

Technical Assistant Kazumi Nakahata

nakahata  

Technical Assistant Sayaka Miyoshi

 

Master’s Students

Kenta Shigemura

 

Momoko Nakada

 

Mataka Nagano

 

Tomohiro Matsuo

 

Yumi Ito

 

Mio Ono

 

Takunori Kakiuchi

 

Yosuke Tsuboyama

 

Undergraduate Students

Atsushi Takai

 

Yuki Tsurukawa

 

Yuki Miyata

 

Yui Yamaguma

 

Haruka Yamasaki