Members

Last update: 2019/4/1

Staffs


professorPhoto

Professor

Akihiro Murayama

­Hokkaido University Researcher Database


photo-SugawaraHirotake

Associate Professor

Hirotake Sugawara

­Hokkaido University Researcher Database


Assistant Professor

Satoshi Hiura

­Hokkaido University Researcher Database


a

Technical Staff

Junichi Takayama


Administrative Assistant

Maiko Yagi


Students


Doctoral course


Hang Chen

Yafeng Chen


Master’s degree course


Akihiro Washida

Akihisa Ohtake

Ryosuke Ozawa

Shotaro Saito

Takeshi Sato

Hironori Takahashi

Mizuki Takishita

Soyoung Park

Shino Sato

Yuto Nakamura


Bachelor’s degree course


Kohei Eto

Kazuya Sakamoto

Yuya Nakata

Saeko Hatakeyama