Alumni

Shingo Harada (2013/4-2016/3)

Wataru Honda (2013/4-2016/3)

Yosuke Fujii (2015/8-2015/12)

Yutaro Goto (2016/11-2017/2)

Kenichiro Kanao (2014/4-2017/3)

Yuki Yamamoto (2014/4-2017/3)

Tomoyuki Miyata (2017/9-2017/12)

Shogo Nakata (2015/4-2018/3)

Yuya Hasuike (2015/4-2018/3)

Daisuke Yamamoto (2016/4-2019/3)

Mao Shiomi (2017/4-2020/3)

Takafumi Yamaguchi (2017/4-2020/3)

Toshiki Nakajima (2019/4-2020/3)

Yuyao Lu (2018/11-2020/10)

Kaichen Xu (2018/11-2020/10, PI Zhejiang University)

Shiho Ohtani (2018/4-2021/3)

Yusuke Fujita (2018/4-2021/3)

Shota Hozumi (2018/4-2021/3)

Seiji Wakabayashi (2019/4-2022/3)

Shih-Hsin Yang (2019/4-2022/3)

Fumika Muraoka (2020/4-2022/3)

Ryota Ezaki (2021/3-2024/3)

Hyuga Hara (2021/3-2024/3)

Guren Matsumura (2021/3-2024/3)